Etiqueta: pattern

El Top Mestral: Stripes & Leftover yarn (I)

El Top Mestral: Stripes & Leftover yarn (I)

El Top Mestral utilitza una tècnica senzilla per combinar colors utilitzant cabdells sobrants (“Leftover yarn”): Les Ratlles (“Stripes”)

Hi ha diferents tècniques per fer projectes de punt amb 2 agulles combinant colors (Intarsia, Stranded, Brioche,…). No obstant això, per als projectes amb restes de cabdells (“leftover yarn” ) les ratlles son les més fàcils.

Les ratlles es una de les tècniques mes fàcil per teixir amb diferents colors. Només cal triar la combinació de colors, la proporció de cadascun i començar a teixir.

La combinació mes adequada

Per escollir la combinació de colors mes adequada és útil tenir una roda de colors (Color Wheel). Podeu trobar algunes senzilles apps gratuïtes disponibles a l’ Appstore.

Trieu el color principal i, en funció de lo que voleu fer o quins colors teniu disponibles, decidiu el tipus de combinació (complementària, complementària dividida, tríada, anàloga) que mes us agradi.

Trieu colors amb contrast. Assegureu-vos que un dels colors sigui relativament clar / brillant i q relativament fosc perquè destaqui al projecte. A vegades es útil fer una foto en blanc i negre dels colors per veure aquest contrast.

Els colors neutres (blanc, negre, gris, marró, cru i crema) es combinen amb tot i de vegades són útils per suavitzar una composició massa vibrant.

La proporció mes adequada

Si voleu que el vostre projecte tingui un color principal, almenys el 50 per cent hauria de ser d’aquest color, el 40 per cent o menys del segon, i al voltant del 10 per cent hauria de ser del tercer color, que seria el q afegiria el contrast.

Si voleu fer servir mes colors, en comptes d’afegir-ne de diferents, podeu pensar en canviar la saturació del colors principal i/o de segon (fent-los més clars o més foscos), mantenint la proporció> 50 / <40 /> <10.

El Top Mestral

El Top Mestral pot ser un exemple de com utilitzar les restes de cabdells per a un projecte teixit a dos agulles.

Quatre cabdells de diferents colors de gruix / composició similars (cotó L).

  • 70%: Verd-blau (turquesa) amb 2 nivells de saturació
  • 20%: neutre (crema)
  • 10%: taronja / mostassa (complementari)

A més, teixint diferents tipus de punt, també us pot ajudar en el cas de que utilitzeu fils de gruix (lleugerament) diferent.

Us hi animeu? Podeu Podeu trobar el patró del Top Mestral a Ravelry i Etsy. A més a més, també podeu trobar algun altre idea al meu board de Pinterest.

Subscriviu-vos a la NEWSLETTER per seguir en contacte!

Mestral Top: Stripes & Leftover Yarn (I)

Mestral Top: Stripes & Leftover Yarn (I)

There are different techniques to make color kitting patterns (Intarsia, Stranded, Brioche,…). However, for leftover yarn projects stripes are the easiest. In this post you will find some ideas and a practical example: the Mestral Top.

Stripes are one of the simplest color knitting patterns, and the easier to use with leftover yarn. You just need to choose the right combination of colors, at the right proportion and start knitting.

Right Combination

To choose the right color combination is useful to have a color wheel. You can find some simple free apps available in Apple store.

Pick the main color, and depending on what you like to do or which colors you have available, you need to decide which type of combination (complementary, split complementary, triad, analogous,…) you want to make. 

Choose colors with high contrast. And make sure one of your colors is relatively light/bright and one is relatively dark so that the pattern will show up. You can take a black and white snapshot of your yarns together to see how well they contrast.

Neutrals colors (white, black, greys, browns, tans and cream) combine with everything and sometimes are useful to soften a too much vibrant composition.

Right Proportion

If you want your project to be in a main overall color, at least 50 percent of the chosen yarn should be in that color and 40 percent or less should be for the second one. Only around 10 percent should come from the third color, which will be the one to add contrast.

To increase the number of colors you may consider changing the saturation of your current main and second colors (making them lighter or darker), and maintain the >50/ <40/><10 proportion, rather than adding different ones.

The Mestral Top

The Mestral Top can be an example of how to use leftover yarn for a knitting project.

Four different color leftover yarns of similar weight/composition (cotton L).

  • 70%: Blue-green (Turquoise) with 2 levels of saturation.
  • 20%: Neutral (creme).
  • 10%: Orange/Mustard (complementary).

Moreover, adding different knitting stitches, may also help when your yarn has (slightly) different weights.

Do you want to try? You can find the Mestral Top pattern in my Ravelry and Etsy stores. In addition you may also find some more inspirations in my Pinterest board.

Subscribe to my NEWSLETTER to keep in touch!.